Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Platební a dodací podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Odpovědnost za vady
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Závěrečná ustanovení

 

Název:                     Jiří Kolaja

Sídlo:                       Na Drahách 728, Kunovice 686 04
Identifikační číslo:    73776360
Číslo účtu:                2000554117/2010
                                Neplátce DPH.

(dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.uis.cz 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:       Jiří Kolaja

Na Drahách 728
686 04 Kunovice

Kontaktní e-mail:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní telefon:       (+420) 777 195 525

 

1.    Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup na internetovém portálu „UIS“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.uis.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2.       Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb. (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.       Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5.       Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.       V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2.    Vymezení pojmů

2.1.       Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží nebo služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2.       Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3.       Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4.       Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou produkty a služby v oblasti informačních technologií, počítače, notebooky, IT komponenty či obdobné zboží blíže specifikované na webovém rozhraní.

 

3.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.       Kupující je oprávněn prostřednictvím webového rozhraní objednávat zboží a služby, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Uživatelský účet není nutný k uzavření kupního vztahu, objednávku i kontrolu objednávky online může uskutečnit i neregistrovaný uživatel.

3.2.       Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a služeb, informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.4.       Ceny některých služeb (zejména servis IT) jsou stanovovány až po fyzické diagnostice zařízení a kupující je o opravitelnosti a o kalkulované ceně služby následně informován formou cenové nabídky telefonicky nebo e-mailem. Úkon je proveden až po schválení ceny Kupujícím. Kupující má při objednání těchto služeb možnost uvést předschválenou cenu služby. Jestliže kalkulovaná cena nepřevýší předschválenou cenu, bude služba vykonána bez dalšího schvalování. Kupující má též možnost cenovou nabídku služby odmítnout. V případě neopravitelnosti zařízení nebo při odmítnutí nabídky Kupujícím bude zařízení Kupujícímu odesláno zpět, ovšem bez nároku na vrácení prostředků na dopravu nebo dalších nákladů, které v souvislosti s objednávkou Prodávajícímu vzniknou.

3.5.       Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.6.       Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře nákupního košíku). Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (osobní jméno a příjmení / obchodní firmu, adresu pro doručování, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ).

3.7.       Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupující informován.

3.8.       Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva, je uzavřena) doručením schválení objednávky (dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak převzetím objednaného zboží Kupujícím. Přijetí objednávky (schválení) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.9.       Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky nebo dotazy k objednávce se vztahující, může Kupujícího kontaktovat za účelem ověření objednávky nebo jejího upřesnění. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3.10.       Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.11.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží a služby uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s vyzvednutím vadného zařízení a dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

3.12.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží nebo poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.13.    Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

3.14.    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží nebo služeb, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

 

4.    Platební a dodací podmínky

4.1.       V odůvodněných případech může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží nebo služeb před objednáním svozu zařízení Kupujícího nebo před odesláním či předáním zboží Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.2.       Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží a služby Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
 • v hotovosti při osobním odběru
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího
 • bezhotovostně prostřednictvím online platební brány PayPal

Případné další podmínky platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží a služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu převodem na účet (číslo účtu Prodávajícího a variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

4.3.       Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

4.4.       V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5.       Zboží, které je skladem, Prodávající v případě zaslání zboží na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží převodem na účet Prodávajícího expeduje Prodávající zboží skladem zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

4.6.       Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje ihned, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

4.7.       Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.

4.8.       Náklady na svoz a dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.9.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.10.    Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.11.    Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.12.    V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.13.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na svoz a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.       Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Ke stažení je zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy.

5.2.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo o dodávce služeb, které již byly Prodávajícím vykonány.

5.3.       Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.       Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury – daňového dokladu, byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5.       Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.6.       Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, kromě nákladů na svoz a dodání, pokud již svoz nebo dodání bylo realizováno. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (I) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (II) zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7.       Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.8.       Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.9.    Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

5.10.    V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí) nebo na platební kartu, kterou byla provedena online platba, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5.11.    Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím Prodávajícímu.

5.12.    Odstoupí-li kupující od smlouvy v době, kdy již byla na základě řádné a potvrzené objednávky poskytnuta služba (např. hloubková diagnostika, sestavení PC, servis počítače, upgrade SSD) a zboží odmítne převzít, je povinen prodejci uhradit náklady spojené s poskytnutím služby (v případě PC sestavy se jedná o službu sestavení/demontáž PC, testování a instalace softwaru pro testování, příp. instalace operačního systému, tj. náklady v minimální výši 1.000,- Kč, pokud prodávajícímu nevzniknou náklady vyšší).

 

6.    Odpovědnost za vady

6.1.       Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.       Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

7.    Ochrana osobních údajů

viz. článek Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

 

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

8.2.       V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

8.3.       V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

8.4.       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

8.5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.6.       Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu nebo telefonu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci uvedené subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku). Prodávající vždy preferuje smírnou cestu řešení případného sporu s Kupujícím.

8.7.       Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

8.8.       Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými v počítači Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňujícími analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

8.9.       Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8.10.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě e-mailem).

8.11.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Rychlý kontakt

 

vdechujeme do systémů
život a do života systém

 

Na Drahách 728
      686 04 Kunovice

+420 777 195 525

uis@uis.cz

Zavolejte mi

Napište své telefonní číslo a my se Vám brzy ozveme.

Zadejte prosím své telefonní číslo.

Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas se zasíláním aktualit a obchodních sdělení serveru uis.cz. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Odběr novinek lze kdykoli zrušit odhlášením v zápatí newsletteru. Více o způsobu nakládání s Vašimi údaji na stránce Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů
© 2018 UIS All Rights Reserved. Powered by UIS.cz